source: vocabulary/wiki/Vocabulary.tex @ 8390adc185546e24a11a5d969a81f5de9ebed562

Revision 8390adc185546e24a11a5d969a81f5de9ebed562, 5.8 KB checked in by Stanislaw Klekot <dozzie@…>, 7 years ago (diff)

Rephrased point about "deleted dashboard" in vocabulary.

  • Property mode set to 100644
Line 
1\begin{itemize}
2  \item \textbf{monitoring} -- zbieranie danych o stanie pewnego \textit{środowiska}
3    dla wykrywania problemów i ich przewidywania, oceny wydajności i/lub
4    przepustowości monitorowanego środowiska i w innych celach
5  \item \textbf{system monitoringu} -- aplikacja lub zespół aplikacji służący do
6    \textit{monitorowania środowiska}; pozwala wyświetlać i przeszukiwać stan
7    monitorowanych obiektów oraz ostrzegać o niepożądanych zmianach w stanie
8  \begin{itemize}
9    \item \textbf{agent}, \textbf{sonda} -- aplikacja zbierająca dane wysyłane do
10      \textit{silnika monitorowania}, zwykle zainstalowana na monitorowanym
11      \textit{serwerze}
12    \item \textbf{silnik monitorowania} -- aplikacja otrzymująca dane od \textit{sond},
13      oceniająca stan \textit{środowiska} i~wysyłająca \textit{ostrzeżenia}
14  \end{itemize}
15  \item \textbf{ostrzeżenie} -- wiadomość o niepożądanym stanie \textit{monitorowanego
16    środowiska} (e-mail, SMS, komunikat na kanale IRC itd.)
17  \item \textbf{monitorowane środowisko} -- zbiór \textit{serwerów}, \textit{urządzeń},
18    \textit{aplikacji} i/lub \textit{usług}, których stan jest w jakiś sposób istotny
19    dla \textit{administratora}
20  \begin{itemize}
21    \item \textbf{aplikacja} -- program komputerowy
22    \item \textbf{usługa} -- funkcja spełniana przez pewną aplikację, np. ,,serwer
23      WWW'', ,,serwer plików'', ,,kolejka drukarki'', ,,repozytorium Subversion''
24    \item \textbf{serwer usługi} --- aplikacja świadcząca tę usługę przez sieć
25    \item \textbf{serwer} -- komputer, na którym świadczona jest jedna lub więcej
26      usług
27    \item \textbf{urządzenie} -- urządzenie elektroniczne połączone z siecią; może to
28      być komputer (również serwer), switch, router, drukarka i inne
29    \item \textbf{zasób} -- parametr urządzenia, aplikacji lub usługi, który może być
30      \textit{monitorowany}, np. miejsce na dysku, obciążenie serwera, wielkość
31      ruchu sieciowego (B/s, pkt/s)
32  \end{itemize}
33  \item typy informacji o \textit{zasobach}:
34  \begin{itemize}
35    \item \textbf{metryka} -- wartość liczbowa \textit{zasobu}
36    \item \textbf{stan} -- stan \textit{zasobu} opisany jednym hasłem z ustalonej listy,
37      np. z listy ,,w normie'', ,,ostrzeżenie'', ,,stan krytyczny'', ,,nieznane''
38    \item \textbf{free-form text} -- opis słowny bez ustalonej struktury, dający
39      przede wszystkim kontekst komunikatu \textit{administratorowi}
40    \item \textbf{wykres} -- reprezentacja zmian pewnej \textit{metryki}, zwykle
41      w dziedzinie czasu; \textit{wykres} ma formę pliku graficznego (PNG, GIF,
42      JPEG)
43    \item \textbf{lista} -- uporządkowany zbiór zera lub więcej elementów innego
44      \textit{typu danych} (np. lista metryk, lista tekstów)
45  \end{itemize}
46  \item \textbf{dashboard} -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez
47    system monitoringu w~z~góry zdefiniowanej formie
48  \item edycja dashboarda
49  \begin{itemize}
50    \item \textbf{rewizja} -- wersja \textit{dashboarda}, mająca numer porządkowy, datę
51      utworzenia i informację o autorze zmiany; każda zmiana \textit{dashboarda} ma
52      odpowiadającą jej \textit{rewizję}; \textit{rewizja} może odpowiadać usunięciu
53      \textit{dashboarda}
54    \item \textbf{usunięty dashboard} -- \textit{dashboard}, który został
55      oznaczony jako usunięty; operacji usunięcia również odpowiada osobna
56      \textit{rewizja}
57    \item \textbf{lista stron} -- lista \textit{dashboardów}, które nie zostały usunięte
58    \item \textbf{historia edycji strony} -- lista \textit{rewizji} danego \textit{dashboarda}
59    \item \textbf{historia edycji wszystkich stron} -- lista \textit{rewizji} wszystkich
60      \textit{dashboardów}, wliczając \textit{dashboardy usunięte}
61  \end{itemize}
62  \item \textbf{wiki} -- aplikacja webowa (bądź część aplikacji), która wyświetla
63    sformatowany tekst i pozwala zmieniać ten tekst bez potrzeby ściągania
64    (i po edycji zamieszczania z powrotem) pliku źródłowego i bez uruchamiania
65    dodatkowej aplikacji (edytora)
66  \begin{itemize}
67    \item \textbf{język formatowania} -- metoda oznaczania sposobu formatowania
68      (rodzaj fontu, pogrubienie, kursywa, kolor itd.) fragmentów tekstu
69    \item \textbf{parser języka formatowania} -- część \textit{wiki} odpowiedzialna za
70      zamianę \textit{języka formatowania} na formę używaną przez \textit{wiki} do
71      prezentacji danych (zwykle HTML)
72  \end{itemize}
73  \item \textbf{zewnętrzne źródło informacji} -- usługa (niebędąca częścią \dashwiki{}),
74    z której \dashwiki{} pobiera informacje (zwykle dane jakiegoś \textit{zasobu}, np.
75    \textit{metryka}, \textit{stan} lub \textit{tekst} opisujący ten \textit{zasób}) do
76    wyświetlenia
77  \begin{itemize}
78    \item \textbf{makro} -- sposób wskazania w \textit{języku formatowania} \dashwiki{}
79      odwołania do \textit{zewnętrznego źródła informacji}
80  \end{itemize}
81  \item \textbf{zewnętrzna webaplikacja}, \textbf{zewnętrzna strona} -- zasób dostępny
82    przez przeglądarkę WWW; nie musi (choć może) być częścią monitorowanego
83    środowiska
84  \item użytkownicy
85  \begin{itemize}
86    \item \textbf{administrator} -- osoba, która instaluje i utrzymuje aplikacje,
87      sieci i systemy
88    \item \textbf{administrator \dashwiki{}} -- osoba, która utrzymuje instancję,
89      dodaje i usuwa użytkowników \dashwiki{}
90    \item \textbf{gość} -- osoba niezalogowana, która może przeglądać dashboardy, ale
91      nie może ich edytować
92    \item \textbf{użytkownik} -- osoba zalogowana, która może przeglądać dashboardy
93      i definiować, jakie informacje są wyświetlane na poszczególnych
94      dashboardach (w tym również tworzyć nowe \textit{dash\-bo\-ar\-dy})
95  \end{itemize}
96\end{itemize}
97
98
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.