Ticket #1 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

kompilacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

Reported by: dozzie Owned by: tdrag
Priority: normal Milestone: specyfikacja wymagań
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Na spotkaniu we wtorek (5.03) każdy przedstawi swoją propozycję wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Po spotkaniu trzeba będzie skompilować jeden wspólny dokument.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by dozzie

  • Owner set to dozzie
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 7 years ago by dozzie

  • Owner changed from dozzie to tdrag

comment:3 Changed 7 years ago by tdrag

  • Status changed from assigned to accepted

Dopisałem do pliku stworzonego przez Staszka. Mimo powielenia sposobu w jaki Staszek to zrobił w trakcie tworzenia dokumentu wynikowego pojawiają się błędy. Przesłałem do Staszka w celu weryfikacji i ewentualnego wytworzenia już wersji końcowej.

comment:4 Changed 7 years ago by tdrag

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Przesłałem uzupełnioniony i poprawiony plik do Staszka.

Note: See TracTickets for help on using tickets.