Ticket #16 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

napisać scenariusz "wyświetl użytkowników"

Reported by: dozzie Owned by: bzmudzinski
Priority: normal Milestone: scenariusze przypadków użycia
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl użytkowników.

Proponuję nazwać stronę wiki UseCases/ListUsers?.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by bzmudzinski

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.