Ticket #17 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Słownik - dokument

Reported by: tdrag Owned by: dozzie
Priority: normal Milestone:
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Prośba o wrzucenie edytowalnego pliku na Traca a przy okazji zaktualizowanie tego pliku. Poszerzyłem opis admina dashwiki.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by dozzie

  • Owner changed from mbaczynska to dozzie
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Słownik wciągnięty do gałęzi z dokumentami.

Note: See TracTickets for help on using tickets.