Ticket #25 (closed enhancement: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

"uładnienie" wyglądu prototypu

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: normal Milestone: implementacja UI
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Trzeba popracować nad wyglądem interfejsu użytkownika, bo prototyp jest brzydki.

Układ chyba można zachować (choć się nie upieram przy tym), ale fonty, ramki i tak dalej zdecydowanie trzeba poprawić.

Myślałem o czymś na podobieństwo samego Traca, a nawet o skopiowaniu całych fragmentów kodu HTML i CSS (w takim przypadku trzeba zostawić informację o pochodzeniu fragmentów, rzecz jasna).

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner changed from bzmudzinski to dozzie
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Bartek zrobił co trzeba. Podoba mi się, jest dużo ładniejsze niż mój prototyp ;)

Note: See TracTickets for help on using tickets.