Ticket #28 (closed task: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

AST walker (zastępowanie makr wartościami)

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: normal Milestone: połączenie logiki z UI
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

W #26 powstał parser dla naszego języka wiki. Ten parser dostarcza drzewa wyprowadzenia (AST, abstract syntax tree), w którym węzłami są fragmenty treści strony ułożone hierarchicznie (paragraf zawiera jedną lub więcej linii, linia zawiera fragmenty tekstu zwykłego i formatowanego, ...).

W naszym AST mogą wystąpić wywołania makr i odwołania do wartości przez nie zwróconych. Trzeba zastąpić węzły odpowiadające wywołaniom przez wartości rzeczywiście zwrócone przez makra. Do tego potrzebna jest funkcja, która przejdzie całe drzewo, znajdzie wywołania makr, wczyta dane makr z bazy (klasa Macro w dashwiki/wiki/models.py), wywoła te makra i zastąpi węzły przez wartości.

Komunikacją z zewnętrznymi systemami zajmą się pluginy komunikacyjne (#29). Funkcja z tego zadania ma tylko zlecić odpowiednim pluginom pracę.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner set to tdrag
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 8 years ago by dozzie

AST walker zrobiony.

comment:3 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner changed from tdrag to dozzie
  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.