Ticket #29 (closed task: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

pluginy komunikacyjne (obsługa protokołów)

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: normal Milestone: połączenie logiki z UI
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

W #26 powstał parser dla naszego języka wiki. Ten parser dostarcza drzewa wyprowadzenia (AST, abstract syntax tree), w którym węzłami są fragmenty treści strony ułożone hierarchicznie (paragraf zawiera jedną lub więcej linii, linia zawiera fragmenty tekstu zwykłego i formatowanego, ...).

Żeby w AST zastąpić węzły wywołań makr rzeczywistymi wartościami (zastępowaniem zajmie się AST walker, #28) potrzebne są pluginy komunikacyjne, które mają pobrać wartości z zewnętrznych systemów.

Plugin dostanie swoje parametry (np. URL do połączenia) z AST walkera, jemu też ma zwrócić zdobytą wartość.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner set to bzmudzinski
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner changed from bzmudzinski to dozzie
  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Dwa pierwsze pluginy (HTTP i XML-RPC) zrobione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.