Ticket #3 (closed task: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

git howto

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: trivial Milestone:
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Zespołowi przyda się niedługa instrukcja do gita.

Potrzebne będą głównie:

  • jak commitować pracę
  • jak wysłać pracę na serwer
  • jak przełączać się między branchami
  • jak pobrać z serwera pracę innych

Lista oczywiście nie jest zamknięta.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by tdrag

  • Priority changed from normal to trivial
  • Status changed from new to accepted

Spróbuję to zrobić w wolnej chwili ale muszę uprzedzić, że kiepsko stoję z wolnym czasem, więc zadanie to traktuję jako zadanie z najniższym priorytetem.

comment:2 Changed 8 years ago by dozzie

Szkielet instrukcji już jest, ale to ledwie szkielet (zestaw haseł). Jeszcze trzeba go rozwinąć.

comment:3 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner changed from tdrag to dozzie
  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Instrukcja poszerzona.

Note: See TracTickets for help on using tickets.