Ticket #30 (closed task: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

pozbycie się niepotrzebnego, nadmiarowego hasza z edycji makr

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: minor Milestone: release 1.0
Component: - Keywords:
Cc: Parent ID: #41

Description

W widokach create_macro(), edit_macro() i list_macros() występuje nadmiarowa, zupełnie niepotrzebna konwersja obiektu klasy Macro na hasz o pewnej strukturze (takiej struktury oczekują szablony obsługujące te trzy widoki). Trzeba zmienić szablony tak, żeby konwersja nie była potrzebna i żeby można było szablonom przekazać bezpośrednio obiekty Macro.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by dozzie

  • Priority changed from normal to minor

comment:2 Changed 8 years ago by dozzie

  • Parent ID set to #41

comment:3 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner tdrag deleted
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 8 years ago by dozzie

  • Milestone set to release 1.0

comment:5 Changed 8 years ago by dozzie

  • Component set to -

comment:6 Changed 7 years ago by dozzie

  • Owner set to dozzie
  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

create_macro() i edit_macro() zostały załatwione przez #43 i formularz generowany z modelu. list_macros() właśnie zrobiłem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.