Ticket #32 (closed idea: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

formatter pola Macro.out_args

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: minor Milestone: release 1.0
Component: - Keywords:
Cc: Parent ID:

Description (last modified by dozzie) (diff)

Pole out_args w makrze jest mniej więcej JSON-em. Ten prawie-JSON jest parametryzowany przez in_args (i argumenty aktualne do makra).

Potrzebny jest lepszy, przyjemniejszy przetwarzacz niż bezczelny operator % z Pythona karmiony słownikiem. Taki rozumiejący JSON-a.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by dozzie

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 8 years ago by dozzie

  • Milestone changed from ideas to release 1.0

comment:3 Changed 8 years ago by dozzie

  • Component set to -

comment:4 Changed 8 years ago by dozzie

  • Owner set to dozzie
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

No to mam lepszy. API jest prawie takie samo, tylko nie trzeba jeszcze ładować JSON-a.

Note: See TracTickets for help on using tickets.