Ticket #4 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

napisać scenariusze "zaloguj się" i "wyloguj się"

Reported by: dozzie Owned by: tdrag
Priority: normal Milestone: scenariusze przypadków użycia
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Napisać scenariusze akcji (przypadków użycia) zaloguj się i wyloguj się.

Proponuję nazwać strony UseCases/Login? i UseCases/Logout?.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by tdrag

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 7 years ago by tdrag

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Zrobione. Aczkolwiek dopiero teraz zauważyłem uwagę odnośnie nazewnictwa. Użyłem słów login i logout (z małej litery).

Note: See TracTickets for help on using tickets.