Ticket #5 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

napisać scenariusze "dodaj stronę" i "edytuj stronę"

Reported by: dozzie Owned by: tdrag
Priority: normal Milestone: scenariusze przypadków użycia
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Napisać scenariusze akcji (przypadków użycia) dodaj stronę i edytuj stronę. Jedno od drugiego różni się tylko tym, czy strona wcześniej istniała, czy nie.

Proponuję nazwać strony wiki UseCases/CreatePage i UseCases/EditPage.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by tdrag

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 7 years ago by tdrag

Czy nie pwinniśmy mówić raczej o "Create Dashboard" i "Edit Dashboard"?

comment:3 Changed 7 years ago by tdrag

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.