Ticket #6 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

napisać scenariusz "wyświetl stronę"

Reported by: dozzie Owned by: mbaczynska
Priority: normal Milestone: scenariusze przypadków użycia
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl stronę.

Proponuję nazwać stronę wiki UseCases/DisplayPage.

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by dozzie

Spodziewam się tu tylko dwóch kroków: jednej akcji aktora i jednej odpowiedzi systemu (oczywiście punktów powinno być tyle, ile będzie potrzebne, może wyjść więcej niż dwa).

comment:2 Changed 7 years ago by mbaczynska

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.