wiki:SyntaxTree
Last modified 8 years ago Last modified on 24.09.2013 22:29:59

Struktura drzewa wyprowadzenia

Table of Contents

 1. typy węzłów
 2. TODO

Drzewo wyprowadzenia produkowane przez parser (#26) dla treści o składni dashmarkup.

typy węzłów

 • document -- korzeń całego drzewa (odpowiednik <body>...</body>)
  • heading_paragraph -- nagłówek (<h1>...</h1>)
   • pierwszym dzieckiem jest HEADER_S, ostatnim HEADER_E, a wszystko co pomiędzy -- to formatowany tekst
   • długość HEADER_S wskazuje poziom nagłówka (np. <h3>)
  • code_paragraph -- preformatowany paragraf (<pre>...</pre>)
   • dokładnie jedno dziecko: treść
   • treść nie zawiera kończącego entera (chyba że treść kończyła się pustą linią)
  • text_paragraph -- zwykły paragraf (<p>...</p>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde to text_paragraph_line
   • dzieci należy połączyć w paragraf wstawiając między nie znacznik <br/>
  • text_paragraph_line -- część paragrafu
   • jedno lub więcej dzieci, każde to formatowany tekst
   • dzieci należy połączyć w jedno za pomocą pustego stringa
  • list_paragraph -- paragraf składający się z listy (numerowanej liczbami, literami lub wypunktowanej)
   • jedno dziecko typu numbered_list, alpha_list, bullet_list albo undecorated_list
  • numbered_list -- lista wypunktowana (<ol>...</ol>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde typu list_item
  • alpha_list -- lista numerowana literami alfabetu (<ol>...</ol> + CSS)
   • jedno lub więcej dzieci, każde typu list_item
  • bullet_list -- lista wypunktowana (unordered list, <ul>...</ul>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde typu list_item
  • undecorated_list -- lista bez dekoracji
   • jedno lub więcej dzieci, każde typu list_item
  • list_item -- element listy (<li>...</li>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde to list_item_line, przy czym ostatnie może być typu listy (numbered_list, alpha_list, bullet_list, undecorated_list)
   • węzły łączone za pomocą <br/> (wygląda na to, że dodatkowy tag <br/> nie ma wpływu na wyświetlanie listy podrzędnej)
  • list_item_line -- pojedyncza linia (do <br/>) w elemencie listy
   • jedno lub więcej dzieci, każde to tekst formatowany
  • table_paragraph -- tabela (<table>...</table>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde typu table_row
  • table_row -- wiersz tabeli (<tr>...</tr>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde typu table_cell albo header_cell
  • table_cell -- komórka tabeli (<td>...</td>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde to formatowany tekst
  • header_cell -- komórka wyróżniona (<th>...</th>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde to formatowany tekst
 • tekst formatowany
  • jedno lub więcej dzieci, które same też są tekstem formatowanym
  • bold_text -- <b>...</b>
  • italics_text -- <i>...</i>
  • strike_text -- <strike>...</strike>
  • tt_text -- <tt>...</tt>
  • error -- <span class="error">...</span>
  • link -- <a href="...">...</a>
   • jedno lub dwoje dzieci
    • link_target -- obowiązkowe, URL docelowy
     • jedno lub więcej dzieci, poszczególne składniki URL-a (do zwykłej konkatenacji)
    • link_description -- opcjonalne, opis linka (jeśli brak, opisem powinien być link_target)
     • jedno lub więcej dzieci, każde to tekst formatowany
     • alternatywnie: jedno dziecko będące węzłem image
  • image -- <img src="..." />
   • jedno dziecko (w przyszłości może więcej, np. atrybut alt)
    • image_target -- obowiązkowe, URL obrazka
     • jedno lub więcej dzieci, poszczególne składniki URL-a (do zwykłej konkatenacji)
  • MACRO_VALUE -- odwołanie do wywołanego już makra w bieżącym bloku
   • na etapie konwersji drzewa wyprowadzenia na HTML nie powinno w ogóle występować
 • macro_call, macro_call_silent -- wywołanie makra
  • na etapie konwersji drzewa wyprowadzenia na HTML nie powinno w ogóle występować
   • macro_call_silent nie pozostawia po wywołaniu nic, macro_call pozostawia zwyczajną część drzewa wyprowadzenia
  • pierwsze dziecko to zawsze nazwa makra
  • drugie dziecko to zawsze nazwa makra do wykorzystania w przywołaniu wartości ($macro_name) -- może być inna niż nazwa makra
  • zero lub więcej dalszych dzieci
   • pythonowy skalar: liczba (int, float) albo string
   • węzeł (dict) MACRO_VALUE -- odwołanie do wywołanego już makra w bieżącym bloku

TODO

 • block_definition
  • nazwa + block_arguments (lista) + block_body
  • zawsze pod document
 • block_body -- może zawierać to samo co document
 • block_call -- struktura jak macro_call