wiki:Vocabulary

Version 11 (modified by dozzie, 6 years ago) (diff)

--

Słownik pojęć

 • monitoring -- zbieranie danych o stanie pewnego środowiska dla wykrywania problemów i ich przewidywania, oceny wydajności i/lub przepustowości monitorowanego środowiska i w innych celach
 • system monitoringu -- aplikacja lub zespół aplikacji służący do monitorowania środowiska; pozwala wyświetlać i przeszukiwać stan monitorowanych obiektów oraz ostrzegać o niepożądanych zmianach w stanie
  • agent, sonda -- aplikacja zbierająca dane wysyłane do silnika monitorowania, zwykle zainstalowana na monitorowanym serwerze
  • silnik monitorowania (?) -- aplikacja otrzymująca dane od sond, oceniająca stan środowiska i wysyłająca ostrzeżenia
 • ostrzeżenie -- wiadomość o niepożądanym stanie monitorowanego środowiska (e-mail, SMS, komunikat na kanale IRC itd.)
 • monitorowane środowisko -- zbiór serwerów, urządzeń, aplikacji i/lub usług, których stan jest w jakiś sposób istotny dla administratora
  • aplikacja -- program komputerowy
  • usługa -- funkcja spełniana przez pewną aplikację, np. "serwer WWW", "serwer plików", "kolejka drukarki", "repozytorium Subversion"
  • serwer usługi --- aplikacja świadcząca tę usługę przez sieć
  • serwer -- komputer, na którym świadczona jest jedna lub więcej usług
  • urządzenie -- urządzenie elektroniczne połączone z siecią; może to być komputer (również serwer), switch, router, drukarka i inne
  • zasób -- parametr urządzenia, aplikacji lub usługi, który może być monitorowany, np. miejsce na dysku, obciążenie serwera, wielkość ruchu sieciowego (B/s, pkt/s)
 • typ danych:
  • metryka -- wartość liczbowa zasobu
  • stan -- stan zasobu opisany jednym hasłem z ustalonej listy, np. z listy "w normie", "ostrzeżenie", "stan krytyczny", "nieznane"
  • free-form text -- opis słowny bez ustalonej struktury, dający przede wszystkim kontekst komunikatu administratorowi
  • wykres -- reprezentacja zmian pewnej metryki, zwykle w dziedzinie czasu; wykres ma formę pliku graficznego (PNG, GIF, JPEG)
  • lista -- uporządkowany zbiór zera lub więcej elementów innego typu danych (np. lista metryk, lista tekstów)
 • dashboard -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez system monitoringu w z góry zdefiniowanej formie
 • edycja dashboarda
  • rewizja -- wersja dashboarda, mająca numer porządkowy, datę utworzenia i informację o autorze zmiany; każda zmiana dashboarda ma odpowiadającą jej rewizję; rewizja może odpowiadać usunięciu dashboarda
  • usunięty dashboard -- dashboard, którego najnowsza rewizja odpowiada operacji usunięcia
  • lista stron -- lista dashboardów, które nie zostały usunięte
  • historia edycji strony -- lista rewizji danej strony
  • historia edycji wszystkich stron -- lista rewizji wszystkich dashboardów, wliczając dashboardy usunięte
 • wiki -- aplikacja webowa (bądź część aplikacji), która wyświetla sformatowany tekst i pozwala zmieniać ten tekst bez potrzeby ściągania (i po edycji zamieszczania z powrotem) pliku źródłowego i bez uruchamiania dodatkowej aplikacji (edytora)
  • język formatowania -- metoda oznaczania sposobu formatowania (rodzaj fontu, pogrubienie, kursywa, kolor itd.) fragmentów tekstu
  • parser języka formatowania -- część wiki odpowiedzialna za zamianę języka formatowania na formę używaną przez wiki do prezentacji danych (zwykle HTML)
 • zewnętrzne źródło informacji -- usługa (niebędąca częścią DashWiki), z której DashWiki pobiera informacje (zwykle dane jakiegoś zasobu, np. metryka, stan lub tekst opisujący ten zasób) do wyświetlenia
  • makro -- sposób wskazania w języku formatowania DashWiki odwołania do zewnętrznego źródła informacji
 • zewnętrzna webaplikacja, zewnętrzna strona -- zasób dostępny przez przeglądarkę WWW; nie musi (choć może) być częścią monitorowanego środowiska
 • użytkownicy
  • administrator -- osoba, która instaluje i utrzymuje aplikacje, sieci i systemy
  • administrator DashWiki -- osoba, która utrzymuje instancję, dodaje i usuwa użytkowników DashWiki
  • gość -- osoba niezalogowana, która może przeglądać dashboardy, ale nie może ich edytować
  • użytkownik -- osoba zalogowana, która może przeglądać dashboardy i definiować, jakie informacje są wyświetlane na poszczególnych dashboardach (w tym również tworzyć nowe dashboardy)